ANBI informatie

fiscaal nummer : 818433607

-       doelstelling stichting (uit de oprichtingsakte): De stichting Katwijker Motor stelt zich als doel het behoud van de cultuurhistorie en kennis over vroegere scheepstypen die binnen de Katwijkse gemeenschap gebruikt werden. Daarbij past het aanschaffen en het zo goed mogelijk in de originele staat terugbrengen van één of meerdere historische bedrijfsvaartuigen, zoals de in 2007 door de stichting verworven “Wilhelmina”.

-       Hoofdlijnen beleidsplan

Het beleid is gericht op het  in stand houden van het motorschip Wilhelmina. Om dit te verwezenlijken worden inkomsten gegenereerd door het maken van vaartochten met passagiers, in samenwerking met lokale partners door het aanbieden van arrangementen en  sinds juni dit jaar het beheer van de historische kade  in Katwijk aan Zee. 

-      activiteitenverslag 2017:

  1. 2017 en 2018 stonden in het teken van het technisch in orde maken van het schip om eind 2018 in aanmerking te komen voor het Certificaat van Onderzoek. Dit is wettelijk verplicht om met het schip te mogen blijven varen. 
  2. Vaartochten met passagiers, het bezoeken van maritieme evenementen, onderhoud aan het schip, 
  3. Overleg met en advies aan de gemeente Katwijk over het beoogde beheer van de historische kade

  -    Beloningsbeleid bestuur

De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen.

  -    Bestuurs samenstelling:

Ijsbrand Plug, voorzitter

Bas Drinkwaard, penningmeester

Jan van der Plas. secretaris

Algemeen

De hoofdlijnen van het huidige beleid om de doelstelling van de stichting te bereiken zijn als volgt:

-       de inzet van vrijwilligers bij de restauratie;

-       het geven van informatie aan bezoekers van het schip;

-       het organiseren van fiets-vaartochten voor gezelschappen van maximaal 12 personen;

-       de deelname aan manifestaties voor historische schepen, aan open monumentendagen;

-       het tonen van  fotorapportages op de Katwijkse toeristenmarkt en op de maritieme markt op Koninginnedag;

Ook is er een website waarop regelmatig nieuwsbrieven en foto’s worden geplaatst. Deze website is in 2014 vernieuwd. De kosten daarvan hebben ca. € 1.000 bedragen. In 2013 is samen met het Katwijks Museum en de stichting Smalspoormuseum te Valkenburg een toeristisch arrangement ontwikkeld en ingevoerd. Hierbij is het mogelijk om voor een aantrekkelijk tarief op de toeristenmarktdagen een bezoek aan het Katwijks Museum en het Smalspoormuseum te brengen waarbij de “Wilhelmina” voor het vervoer naar het Valkenburgse Meer en v.v. zorgt. Dit nieuwe toeristisch “product” is direct vanaf de eerste dinsdag waarop het is aangeboden een succes gebleken. In 2014 is dit succes verder uitgebouwd: bijna 150 bezoekers is een mooi resultaat.

Daarnaast wordt een nauwe samenwerking nagestreefd met de Gemeente Katwijk, het Katwijks Museum, het Genootschap Oud- Katwijk, de plaatselijke Oranjevereniging en de plaatselijke winkeliersvereniging. De stichting is lid van de landelijke federatie voor varende monumenten FNOV en het schip is ingeschreven als varend monument.

 

Stand van zaken restauratie “Wilhelmina”

Sinds 2008 heeft het schip zijn oorspronkelijke contouren terug. Dit betekent dat vanaf 2009 de “Wilhelmina” mag deelnemen aan manifestaties voor historische schepen.

Tot op heden heeft de stichting de volgende restauratiewerkzaamheden uitgevoerd en afgerond:

- ontmanteling van hijskraan, lopende band, anti- slingerbalken en daarvoor gebruikte ondersteuningen,

- aanbrengen van een giek,

- restaureren en schilderen van zowel het voor- als achteronder, dat als bemanningsverblijf diende,

- verlagen van de stuurhut tot zijn oorspronkelijke hoogte,

- verplaatsen van de stuurhut naar zijn oorspronkelijke positie,

- schoonmaken van de buikdenning en reparatie van een slechte bodemplaat,

- aanbrengen van vernieuwde(gebruikte) vloerdelen in het ruim,

- restauratie van de den,

- schilderen en teren van de romp,

- herstel van de oorspronkelijke mastinrichting tot “lage strijk” zodat we lage bruggen kunnen passeren,

- liggend stuurinrichting en overbrenging geplaatst (ex Drie Gebroeders),

- herstellen van de oorspronkelijke mogelijkheid om de stuurhut neer te klappen,

- aanbrengen van de oorspronkelijke naam “Wilhelmina”,

In 2014 is de luikenkap vervangen, waarbij een financiële bijdrage van het Fonds 1818 is verkregen. De stichting heeft voor dit project wel € 3.000 aan eigen middelen moeten bijdragen.

Aan het schip is een registratie toegekend als varend monument met A-status volgens de regels van de NRVM.

 

Restauratieplannen “Wilhelmina” voor 2018 e.v. 

Deel van de Den en openingen gangboord repareren € 500

Diverse afrondende werkzaamheden om het schip voor 100 % in oorsponkelijke staat te krijgen € 12.500

Balans en staat van lasten:

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Jaarrekening 2016
Stichting Katwijker Motor
opgericht 29 juni 2007
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
INHOUDSOPGAVE                
               
I Balans per 31 december 2016                
II Staat van baten en lasten over 2016                
III Toelichting op de jaarrekening                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
I BALANS PER 31 DECEMBER 2016                
                   
        ultimo 2016 ultimo 2015     ultimo 2016 ultimo 2015
ACTIVA     PASSIVA      
                   
Materiële vaste activa           Eigen Vermogen    
Aankoop Wilhelmina     51.264     Algemene reserve   -13.265 -13.388
Restauratie stuurhut en den     5.886            
Verlagen stuurhut en vernieuwen merkels     10.910            
Tent t.b.v. vaartochten     2.594            
Luikenkap     13.319 Langlopende schulden      
Nieuwe gasolietank     2.645     Lening o/g   1.838 4.106
Revisie motorkop     1.167            
af: giften en bijdragen fondsen     78.650          
        9.135 15.468      
                   
Vlottende activa       Kortlopende schulden    
Nog te ontvangen BTW 2.307     Rabo betaalrekening   15.735 15.612
Liquide middelen (Kas)     25 Crediteuren   3.515 4.602
Voorraad fotopanelen     765 Nog te besteden      
        3.097 2.011 bijdrage Fonds 1818   4.409 6.547
                   
                   
                   
                   
        12.232 17.479     12.232 17.479
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
II STAAT VAN BATEN EN LASTEN over 2016                
                   
          Begroting   Werkelijk    
             
Sponsorgelden         2.500   1.100    
Donaties         600   758    
Subsidie gemeente         1.500   1.500    
Opbrengst vaartochten       4.500   3.417      
af: kosten vaartochten       2.000 2.351      
          2.500   1.066    
Overige baten         0   0    
                   
Totaal baten         7.100   4.424    
                   
                   
Lasten                  
                   
Bankkosten rabo betaalrekening       1.000   1.160      
Rente hypothecaire lening       500   146      
Klein onderhoud Wilhelmina       500   100      
Kosten verzekering       2.000   1.508      
Kosten electriciteit       0   175      
PR-uitgaven en kosten website       1.000   285      
Bestuurskosten en algemene kosten       500   261      
Kosten consumpties vrijwilligers       500   666      
             
          6.500   4.301    
                   
Resultaat         600   123    
                   
                   
                   
III TOELICHTING OP DE JAARREKENING                
                   
Rechtsvorm en bestuur                  
De stichting Katwijker Motor is bij notariële akte opgericht op 29 juni 2007 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.                  
De stichting heeft als doel het behoud van de historie van- en de kennis m.b.t.-specifieke Katwijkse vaartuigen voor de                  
binnenvaart, met name de "Katwijker", vanuit een algemeen maatschappelijk belang.                  
Het bestuur bestaat ten minste uit drie en ten hoogste zeven personen.       De bestuursamenstelling is per 31 december 2016 als volgt:          
                   
De heer Y. Plug   voorzitter              
De heer J. van der Plas   secretaris              
De heer B.W. Drinkwaard   penningmeester              
De heer J. Houwaart   bestuurslid              
                   
De heer H. Ravensbergen is geen bestuurslid, maar heeft een belangrijke ondersteunende taak voor het bestuur.                  
Verder is een groot aantal vrijwilligers nauw betrokken bij het uitvoeren van de restauratie en het beheer van de Wilhelmina.                  
                   
Grondslagen van waardering en resultaatsbepaling                  
De activa en passiva worden gewaardeerd tegen historische kosten c.q. nominale waarde.                  
Voor de materiële vaste activa (restauratieuitgaven) wordt een activeringsgrens aangehouden van € 1.000 per uitgave.                  
Voor de jaarlijkse exploitatie wordt het stelsel van baten en lasten toegepast.                  
                   
Materiële vaste activa:                  
Op de aanschafwaarde en de restauratiekosten van de Wilhelmina worden de giften                  
en de bijdragen van fondsen als investeringssubsidies in mindering gebracht.                  
Op de resterende boekwaarde voorzover < € 25.000 wordt niet afgeschreven aangezien het schip deze minimale waarde behoudt.                  
                   
BTW-plicht                  
De stichting is voorlopig onderworpen aan BTW-plicht.                  
                   
Toelichting op de balans per 31-12-2016                  
                   
Materiële vaste activa € 9.135                  
De Wilhelmina heeft een verzekerde waarde per ultimo 2016 van € 70.000.                  
                   
Lening o/g € 1.838                  
Dit betreft een opgenomen hypothecaire lening ad € 20.000 van de RABO-bank welke op 20 oktober 2010 is verstrekt.                  
De lening is in oktober 2017 c.f. de overeenkomst afgelost. Op de lening mag vervroegd worden afgelost. De rente is variabel.                  
Als zekerheid is het recht van hypotheek ad € 100.000 verleend aan de RABO-bank.                  
                   
Toelichting op de staat van baten over 2016                  
                   
Sponsorgelden € 1.100                  
Sven en Sofie (Peter Parlevliet)   500              
De Mol Partners   600              
                 
      1.100            
                   
Kosten vaartochten € 2.351                  
Brandstof   1.531              
Boodschappen t.b.v. consumpties   820              
      2.351            
                   
                   
                   
                   
                   
                   

  logo anbi